Pedagog szkolny:

Dyżury pedagoga i psychologa szkolnego (w roku szkolnym 2017/2018):
mgr Joanna Kurzac
(pedagog szkolny)
mgr Magdalena Sukiennik
(pedagog szkolny)
mgr Agata Susek-Kaczyńska
(psycholog szkolny)
poniedziałek 8.00 - 11.00 10.30 - 14.30
wtorek 8.00 - 13.30 10.00 - 13.30 7.30 - 14.30
środa 9.00 - 14.00 9.00 - 12.00 8.00 - 10.00
czwartek 7.00 - 11.00 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
piątek 10.00 - 12.30 8.00 - 9.30
10.30 - 13.30

Tu warto zajrzeć:
 Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga należy:

 • W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
  • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów
  • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
  • koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci
  • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci
  • współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
 • W zakresie profilaktyki wychowawczej:
  • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
  • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
  • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej
  • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
  • współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
 • W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:
  • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
  • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia)
 • W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
  • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
  • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
  • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
  • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • W zakresie pomocy materialnej:
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
  • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
  • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
  • wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu