V Piknik Malarski "Sielskie Klimaty'2008"

zso1@zso1.bytom.pl